Často kladené otázky pri leasingu

Aký je rozdiel medzi Finančným a Classic operatívnym leasingom?

 • Finančný leasing sa uzatvára na obdobie minimálne 30 mesiacov a je určený zákazníkom,
  ktorí po uplynutí doby leasingu chcú predmet odkúpiť do vlastníctva za vopred dohodnutú cenu
 • Classic operatívny leasing je určený zákazníkom, ktorí sú si vedomí potreby investovať do techniky
  v pravidelných intervaloch, pričom po skončení leasingu už s použitou a morálne zastaranou technikou nechcú mať žiadne starosti. Výška splátky je tu nižšia ako pri Finančnom leasingu
  a dĺžka leasingu začína už od 6 mesiacov.


Ako sa prejavuje rozdiel medzi Finančným a Classic operatívnym leasingom z účtovného hľadiska?

 • Pri finančnom leasingu zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celého obdobia leasingu ho daňovo a účtovne musí odpisovať.
 • Pri Classic operatívnom leasingu zákazník o splátkach účtuje ako o jednoduchých položkách prevádzkových nákladov.


Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o leasing?

 • Do 7.000 € výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópiu OP štatutára.
 • Nad 7.500 € výpis z OR nie starší ako 6 mesiacov + kópiu OP štatutára + účtovné výkazy
  za posledné 2 roky (výkaz ziskov a strát + súvaha u firiem, resp. výkaz o majetku a záväzkoch
  + výkaz o príjmoch a výdavkoch u živnostníkov).


Aká akontácia sa vyžaduje?

Štandardne nevyžadujeme akontáciu, v prípade požiadavky zákazníka akákoľvek akontácia do 40%.


Aká je RPMN?

Keďže RPMN sa uvádza len pri úverových produktoch pre spotrebiteľov (podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch), pri leasingu nevzniká povinnosť jeho vyčíslenia.


Aká je odkúpna cena pri Classic operatívnom leasingu?

Pri uzatvorení lízingovej zmluvy Vám vyčíslime indikatívnu zostatkovú hodnotu.
Jej presná výška bude známa až po uplynutí doby trvania leasingu.


Prečo nie je možné uzatvoriť zmluvu na finančný leasing na kratšie obdobie ako 30 mesiacov?

Obdobie minimálne 30 mesiacov pri finančnom leasingu je stanovené zákonom.


Čo znamená poplatok za užívanie predmetu leasingu?

Tento poplatok je účtovaný odo dňa prevzatia tovaru do dohodnutého začiatku obdobia leasingu,
pričom za každý deň užívania je kalkulovaná 1/30 mesačnej splátky.


Prečo sú kvartálne splátky nižšie ako mesačné?

Úhrada splátok je realizovaná štandardne mesačne a keďže sa pri kvartálnych úhradách znižujú administratívne nároky, táto úspora sa premieta do splátok.


Je nutné poistiť predmet leasingu?

Každý predmet leasingu musí byť poistený prostredníctvom spoločnosti Grenke.